Pokyny ke školní exkurzi: Budapešť 8. A

Pokyny ke školní exkurzi: Budapešť
Datum: čtvrtek 9. 5. 2024                                                                                                                                                                                        
Sraz: 4:45 hod. - Obchodní akademie, náměstí Svobody 127/1, Jihlava
Předpokládaný návrat: 23:00 - 24:00 hod.
Program: prohlídka nejznámějších pamětihodností Budapešti, hlavního města Maďarska        
 Nutné! Platný vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, léky, které žák/žákyně užívá (popř. Kinedryl), vhodná obuv, pláštěnka, jídlo na celý den, kapesné dle uvážení, mobil, pokud jej dítě vlastní  –  prosím ověřte u operátora, zda může volat v zahraničí a zkontrolujte výšku kreditu.
Během školního výletu platí všechna ustanovení školního řádu týkající se bezpečnosti a chování žáků na školních akcích.
Škola si vyhrazuje právo, že v případě vážných kázeňských přestupků se žák/žákyně této exkurze nezúčastní.
Storno poplatky: V případě, že se dítě nebude moci z vážných důvodů zájezdu zúčastnit, je potřeba to neprodleně oznámit, nejpozději 3 dny před odjezdem. Později již budou peníze navráceny jen v případě, že pojede náhradník, které si žák/žákyně sežene (musí být žákem/žákyní školy).
 
 
POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ
na školní EXKURZI do Budapešti
 • Žáci se dostaví na místo srazu 15 min. před plánovaným odjezdem.
 • Žáci se nesmějí přibližovat k dopravnímu prostředku před jeho úplným zastavením a nastupují až na pokyn pedagogického pracovníka. Dodržují pravidla BESIP.
 • Při přepravě hromadnými dopravními prostředky dodržují přepravní předpisy, zejména je zakázáno vyklánět se z oken či z nich cokoliv vyhazovat, otevírat dveře, hlukem obtěžovat spolucestující.
 • V případě, že žák trpí v dopravních prostředcích nevolností, doporučuje se ještě před jízdou užít příslušné léky (např. KINEDRYL).
 • Při jízdě neopouští své místo, pokud to není nutné ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
 • Mobil, MP3 aj. si žák bere na vlastní zodpovědnost, pojišťovna jejich poškození nebo ztrátu nehradí.
 • Žák si pečlivě hlídá své finance!
 • Exkurze je akce školy, tzn., že se na žáky vztahují všechna ustanovení školního řádu ZŠ Křížová, který je uveden na stránkách školy http://zskrizova.cz/  .
 • Žákům je zakázáno jednat způsobem, který by ohrožoval jejich vlastní zdraví a bezpečnost, zdraví a bezpečnost jejich spolužákům a dalších osob, který by ponižoval lidskou důstojnost spolužáků nebo jiných osob nebo který by byl jinak v rozporu se zákonem a dobrými mravy.
 • Žáci nenosí na exkurzi věci, které nejsou potřebné pro absolvování exkurze. Za hrubé porušení kázně se považuje přinesení zbraně, výbušniny, zápalné látky, drogy, alkoholu a tabákových výrobků. Držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako požívání alkoholických nápojů a kouření během exkurze je žákům zakázáno.
 • Žákům je zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy jiných osob bez jejich výslovného souhlasu.
 • Výše uvedené body jsou žáci povinni dodržovat i v době osobního volna v průběhu výletu.
 • Jestliže se žák dopustí krádeže či vandalismu, bude škola tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
 • Žáci se řídí programem exkurze a nařízeními vyučujících.
 • Žákům je zakázáno vzdálit se bez svolení vyučujících od skupiny.
 • Při volném „rozchodu“ se žáci pohybují pouze v prostoru, který jim učitel vymezil a v přidělené skupince (nevzdalují se od ní). Přijdou včas na dohodnuté místo srazu. Žáci mohou vždy využít možnost absolvovat „rozchod“ v doprovodu učitele!!!
 • Žák z důvodu bezpečnosti nekomunikuje s cizími osobami a nesděluje osobní informace.
 • Žák se vyhýbá z důvodu zdravotního rizika kontaktu s cizími zvířaty (např. nehladí psy apod.)
 • Každé onemocnění (poranění, nevolnost apod.) žák musí hlásit vyučujícím ihned.
 • Žáci musí dodržovat základní hygienická pravidla. Dbát na pitný režim.
 • Při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku jsou rodiče povinni zajistit odvoz dítěte domů na vlastní náklady.
 • Po návratu z akce je žák povinen zanechat své místo v dopravním prostředku uklizené a nechat je překontrolovat vyučujícím, teprve pak může na jeho pokyn vystoupit.
 • Po ukončení exkurze rozchod.

Přidáno 3. 5. 2024, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz